:

งบ Q3 หลายตัว ทะยอยออกแล้ว

(1/1)

sak008:
CPF, ADVANC, BLA  กำไรดีขึ้น

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
               บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

                                           (หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม               
                                   ไตรมาสที่ 3               งวด 9 เดือน
                                      สอบทาน                    สอบทาน
       สิ้นสุดวันที่                30 กันยายน                30 กันยายน
             ปี                 2554         2553         2554         2553
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ       5,086,141    4,283,599   13,434,291   11,510,626
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ            0.76         0.64         2.02         1.73
     ต่อหุ้น (บาท)   


งบการเงินเฉพาะกิจการ            
                                   ไตรมาสที่ 3               งวด 9 เดือน
                                      สอบทาน                    สอบทาน
       สิ้นสุดวันที่                30 กันยายน                30 กันยายน
             ปี                 2554         2553         2554         2553
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ       2,688,589    3,097,024    8,690,926    8,158,748
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ            0.38         0.44         1.23         1.16
     ต่อหุ้น (บาท)   
.............................................................................................

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
            บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

                                           (หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม                         
                                   ไตรมาสที่ 3               งวด 9 เดือน
                                      สอบทาน                    สอบทาน
       สิ้นสุดวันที่                30 กันยายน                30 กันยายน
             ปี                 2554         2553         2554         2553
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ         6,171,528    4,883,682   18,556,712   14,717,595
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ              2.08         1.65         6.24         4.96
     ต่อหุ้น (บาท)     


งบการเงินเฉพาะกิจการ                   
                                   ไตรมาสที่ 3               งวด 9 เดือน
                                      สอบทาน                    สอบทาน
       สิ้นสุดวันที่                30 กันยายน                30 กันยายน
             ปี                 2554         2553         2554         2553
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ         4,624,417    4,215,495   18,969,191   13,931,902
   
...
สุทธิสรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-1)
               บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

                                           (หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ                   
                                   ไตรมาสที่ 3               งวด 9 เดือน
                                      สอบทาน                    สอบทาน
       สิ้นสุดวันที่                30 กันยายน                30 กันยายน
             ปี                 2554         2553         2554         2553
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ         1,062,872      453,789    3,342,014    1,497,187
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ             0.886        0.378        2.785        1.248
     ต่อหุ้น (บาท)     
              1.56         1.42         6.38         4.69
     ต่อหุ้น (บาท)     

.................................................................................
ตัวไหนดี ก็น่าซื้อ ตัวไหนไม่ดี ก็ไม่น่าซื้อ
นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ